הקוד האתי

 

חברת כצט דוגלת בתרבות עסקית נאותה של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. החברה מצאה לנכון לקבוע ולנסח מערכת כללים ועקרונות המכונה "קוד אתי". הקוד האתי מגבש סטנדרטים וקיום תרבות ארגונית ערכית אשר תבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה, עובדיה ומנהליה לבין כל הגורמים החיצוניים הבאים איתה במגע.

 החברה מאמינה כי ניהול העסקים ביושר, בהגינות ומתוך הקפדה על התנהגות אתית, עקבית וללא פשרות הינה בעלת חשיבות רבה לקידום החברה והצלחתה בטווח הארוך. לפיכך על כל העובדים להכיר את הקוד האתי, להבין את הוראותיו ולפעול על פיו.

הקוד האתי מהווה נדבך בסיסי לפעילות אתית של החברה והתנהגות האורגנים בה. בנוסף וכהשלמה לו, קיימים נהלים נוספים, אשר חלקם קשורים גם לנושאי אתיקה ועמידה בדרישות חוקיות. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו קיימת סתירה בין הקוד האתי לחוק, הוראת החוק גוברת תמיד. יודגש, כי החברה נהגה לפי כללי אתיקה אלה מקדמת דנא. לא בכדי צברה כצט מוניטין של חברה אמינה המנהלת עסקיה ביושר והעלאת הדברים על הכתב נועדה לתת להם משנה תוקף, להעמיק את יישומם ולאפשר הצגתם כלפי כל הגורמים בתוך החברה ומחוצה לה.

המסמך המלא בפורמט pdf  המסמך המלא בפורמט pdf
הדפסשלח לחבר
מוקוליט
פמינה
טיפטיפות
נורלבו
גייסטליך
לקטופיל יאנג