תנאי שימוש באפליקציה “חפש רסס”

עודכן לאחרונה ביום 17.4.24

ברוך הבא לאפליקציית חפש רסס

תנאי שימוש אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש ביישום הסלולארי (להלן: “היישום“) של כצט בע”מ (להלן: “כצט“) המאפשר חיפוש מידע לגבי שימושים מורשים של תכשירי הדברה בחקלאות, באינטרנט או במדיה סלולרית (להלן: “השירות“) ומהווים הסכם מחייב בינך לבין כצט, שהיא בעלת הזכויות בשירות.

השימוש בשירות מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתמש בשירות ואתה מתבקש להימנע מהשימוש בו.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 מהו השירות

השירות מאפשר למשתמשים לחפש מידע לגבי שימושים מורשים של תכשירי הדברה בחקלאות.

מהימנות המידע

המידע שהשירות מספק מתבסס על פרסומים של משרד החקלאות וככזה, כצט אינה יכולה לערוב להיותו עדכני בכל עת.

השימוש בשירות

לשם שימוש בשירות כל שעליך לעשות הוא לאשר את הסכמתך לשימוש ביישום. אתה רשאי להשתמש בשירות באופן פרטי ואישי בלבד ואינך רשאי להשתמש בו באופן מסחרי כגון, בין היתר, מכירת השירות, העמדתו לרשות הציבור או שילובו בשירות משל עצמך או בכל אופן אחר שלא הותר במפורש בתנאי שימוש אלו, אלא אם כן כצט התירה זאת בכתב ומראש.

השימוש בשירות דורש חיבור מקוון של הטלפון הסלולארי שברשותך לרשת האינטרנט, אשר עלותו כפופה להסכם שבינך לבין ספק התקשורת הסלולרית שלך ולתשלומים החלים עליך לפיו.

אתה רשאי בכל עת להפסיק את שימושך בשירות ללא צורך במסירת הודעה על כך לכצט.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות ובכלל זה זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות המסחריים, שייכים לכצט בלבד או שכצט הינה בעלת הרישיון בהם. השירות מוגן, בין השאר, על-פי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007 או הוראות כל דין אחרות.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן השירות, בכל דרך או אמצעי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מכצט. שם השירות וסימני המסחר המשמשים בקשר אתו (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של כצט וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של כצט ואין לעשות בהם שימוש כאמור לעיל.

לתשומת ליבך, כצט רשאית להגן על השירות באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בו. אתה מתחייב שלא לעקוף אמצעים אלה. מבלי לגרוע מזכויות כצט על-פי תנאי שימוש אלו או על-פי הוראות כל דין, במקרה של הפרת זכויות בשירות יפקעו מאליהן כל זכויותיך על-פי תנאי שימוש אלה ואתה מתחייב כלפי כצט לחדול לאלתר מכל שימוש בשירות.

אחריות

השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (IS AS) וכצט אינה מתחייבת כי הוא מדויק. השימוש בשירות נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך ואתה מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כצט בגין המידע המסופק במסגרת השירות, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך או בגין כל אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן.

כצט אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים ללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי כצט, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לשירות אצל כצט או אצל מי מספקיה.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, בכל מקרה שבו תפר את תנאי שימוש אלו או תפעל בקשר עם השירות בניגוד להוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את כצט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו למי מהנ”ל עקב כך.

פרטיות

כצט מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בתוכנה. כאשר אתה משתמש במכשיר סלולארי שעליו מותקן היישום, כצט אוספת מידע לגבי מיקומך כמשתמש אנונימי, תוך נקיטת מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לוודא מחיקה מוחלטת או הפרדה של זהותך ממיקומך, ועושה בו שימוש על מנת לקדם שיווק של מוצריה.

שינויים בשירות והפסקתו

כצט יכולה לשנות מעת לעת את השירות, מאפייניו, היקפו וזמינותו של המידע בשירות וכל היבט אחר הכרוך בו, ללא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כצט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

כצט רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינויים בתנאי השימוש

כצט רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש. שינויים מהותיים יפורסמו בגרסת היישום העדכנית והמשך השימוש בשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירות.

דין, סמכות שיפוט והתיישנות

הדין החל על השימוש בשירות ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד, למעט כללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בו אשר להם לא תהיה תחולה. בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים בכל הנוגע לשימוש בשירות ולתנאי שימוש אלו מוקנית לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל סמכות השיפוט הבלעדית.

אם אתה רוצה לתבוע את כצט בגין כל עילת תביעה הנובעת מהשימוש בשירות או הקשורה לו, עליך לעשות זאת בתוך שנה מיום שנודעה לך עילת התביעה. אי הגשה תוך פרק הזמן כאמור תחסום את זכות התביעה וכמוה כויתור סופי ומוחלט על זכות זו.

המחאת זכויות

אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות בשירות בלא קבלת הסכמת כצט בכתב ומראש. כצט רשאית להעביר את זכויותיה בשירות לצד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שיקבל כלפיך את התחייבויות כצט לפי תנאי שימוש אלה.

תנאים ממצים

תנאים אלה – ביחד עם מדיניות הפרטיות ומדיניות זכויות היוצרים המהווים חלק בלתי נפרד מנם – ממצים אל כל המוסכם בינך לבין כצט בנוגע לשימוש בתוכנה. בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לתמצית התנאים המוצגת לעיני המשתמש בעת התקנת התוכנה, יגברו הוראות תנאים אלה.

העדר יחסים משפטיים

תנאים אלה ו/או השימוש בשירות ובכלל כך כול העלאת תכנים על ידך לשירות, לרבות מאגרי המידע של כצט, אינם מכוננים ולא יכוננו יחסי שותפות, יחסי עובד-מעביד יחסי נאמנות, יחסי זיכיון, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או כל מערך יחסים אחר בין הצדדים פרט ליחסי משתמש קצה עם כצט.

תפריט נגישות

תפריט ניווטלדלג לתוכן הראשיחלק תחתוןיצירת קשרמפת אתרהצהרת נגישות